Gebruikersvoorwaarden Maxem Energy Solutions B.V. (“Maxem”) 15 maart 2021

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige gebruikersvoorwaarden van Maxem.

Dag: kalenderdag, lokale tijd van de hoofdvestiging van Maxem.

Diensten: Het aanbod en de updates van het software platform dat de functionaliteit van het Product ondersteunt en het bewaren en weergeven van meetgegevens van de elektrische installatie waarin het Product functioneert.

Dienstverleningsovereenkomst: De overeenkomst op grond waarvan Maxem servicewerkzaamheden betreffende het Product aan Gebruiker verleent uit hoofde waarvan diverse ‘abonnementen’ kunnen worden afgesloten.

Installatie: het moment waarop het Product of onderdelen van het Product worden gemonteerd door de Installateur.

Installateur: de (rechts)persoon die het Product aansluit op de elektrische installatie van de Gebruiker.

Gebruiker: de (rechtspersoon) die de Dienstverleningsovereenkomst met Maxem aangaat. Doorgaans is de eigenaar of beheerder van de elektrische installatie waarin het Product functioneert.

Product: De elektronica waarmee elektriciteitsstromen in een elektrische installatie gemeten en in de meeste gevallen gecontroleerd kunnen worden.

Verkoper: Maxem, ontwikkelaar van het Product en de verlener van de Diensten (zie Artikel 2).

Webportaal: de besloten website https://my.maxem.io en https://cloud.maxem.energy en alle bijbehorende pagina’s, waar men zich toegang toe kan verschaffen met een serienummer en geheime code die op het Product staat.

Artikel 2 – Identiteit Verkoper

Maxem Energy Solutions B.V.
Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)20 7708 713
E-mailadres: info@maxem.io
KvK-nummer: 53936981
Btw-identificatienummer: NL851080479B01

Artikel 3 – Dienstverleningsovereenkomst

 1. De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de abonnementsgelden door de Gebruiker op het Webportaal.
 2. De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar, en wordt na afloop van deze initiële termijn van één jaar (“Initiële termijn“) stilzwijgend omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 3. Opzegging door de Gebruiker is gedurende de Initiële termijn niet mogelijk. Na de Initiële termijn kan de Dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van één (1) maand door de Gebruiker worden opgezegd, via het online webportaal, dan wel via het e-mailadres finance@maxem.io onder vermelding van volledige naam, serienummer van het Product en de gewenste ingangsdatum van de beëindiging. Restitutie van reeds betaalde maandtermijnen zal in geen geval plaatsvinden.
 4. Maxem kan de Dienstverleningsovereenkomst eveneens na de Initiële termijn met inachtneming van één maand opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan de Gebruiker.

Artikel 4 – Betaling

 1. Door akkoord te gaan met de eerste betaling voor de Dienstverleningsovereenkomst, gaat de Eindgebruiker akkoord met automatisch incasso van de volgende maandtermijnen.
 2. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maxem te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Gebruiker heeft Maxem behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Gebruiker kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Installatie

 1. Maxem adviseert nadrukkelijk om de installatiewerkzaamheden door een gecertificeerde electro-technisch installateur te laten uitvoeren. Maxem is niet verantwoordelijk voor de installatie van het Product en daarmee verband houdende kosten.
 2. Het Product wordt geconfigureerd door of op aanwijzing van de Installateur, die geacht wordt het overzicht te hebben van de elektrische installatie en daardoor inzicht heeft in de veiligheidsrisico’s en fysieke beperkingen de elektrische installatie. Maxem is niet aansprakelijk voor enige schade aan de elektrische installatie of aangestuurde componenten daarin, als gevolg van een foute en/of gebrekkige installatie of configuratie, noch voor kosten die de Installateur in rekening brengt voor uitvoering van de installatie en configuratie van het systeem.
 3. Het Product zal niet juist werken voordat het geconfigureerd is door de Installateur.
 4. Maxem is niet verantwoordelijk voor de werking van de Internetverbinding van het Product met de online backoffice.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Maxem

 1. De aansprakelijkheid van Maxem voor indirecte schade is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste declaraties of besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan derden, schade door gereduceerde mobiliteit, schade als gevolg van internetcriminaliteit, aantasting of verlies van data, zaken, materialen of software van derden.
 2. Het Product functioneert met behulp van (al dan niet openbare) infrastructuur, waaronder begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. Cohere is niet aansprakelijk voor schade of dataverlies als gevolg van storingen in deze infrastructuur.
 3. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten (aansprakelijkheids)verzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van Maxem.

Artikel 7 – Privacy en gegevensbescherming

Het “Privacybeleid voor Maxem, het webportaal https://my.maxem.io en https://cloud.maxem.energy” is onderdeel van deze gebruikersvoorwaarden en inzage in dit document wordt gelijktijdig verstrekt met inzage in deze gebruikersvoorwaarden. Daarnaast is dit document opvraagbaar via https://maxem.io.

Artikel 8 – Overige bepalingen

Maxem is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten, zoals de abonnementen, de prijzen, alsook de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de datum van publicatie daarvan op het Webportaal en doen de tot dan toe geldende Gebruikersvoorwaarden en prijzen vervallen. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden gelden ook ten aanzien van de lopende overeenkomsten. Wijzigingen gelden zodra de betreffende overeenkomst (al dan niet automatisch) worden verlengd. Indien de Gebruiker de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden met een opzeggingstermijn van 14 dagen.